Obchodní podmínky e-shopu Kosmetika Květinka

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetika-kvetinka.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kosmetika-kvetinka.cz je společnost DATASANET CZ s.r.o. se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 02147637, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32694. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.kosmetika-kvetinka.cz určené kupujícím v objednávce. Ceny uvedené na e-shopu jsou konečné, společnost DATASANET CZ, s.r.o. není plátcem DPH

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetika-kvetinka.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu, či emailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupující, který není spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí po dobu 2 hodin od podání objednávky, nebo do odeslání zboží, podle toho, která z těchto variant nastane dříve. Tuto skutečnost je kupující, který není spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení objednávky po tomto termínu, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. Storno poplatek je splatný do 7mi dnů od doručení výzvy k úhradě prodejcem.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost DATASANET CZ s.r.o. se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové,, na adresu DATASANET CZ s.r.o., Zaječice 251, 538 35 Zaječice, nebo e-mail: kvetinka@kosmetika-kvetinka.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese DATASANET CZ s.r.o., Zaječice 251, 538 35 Zaječice, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.).

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

Kupující, který není spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí po dobu 2 hodin od podání objednávky, nebo do odeslání zboží, podle toho, která z těchto variant nastane dříve. Tuto skutečnost je kupující, který není spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení objednávky po tomto termínu, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. Storno poplatek je splatný do 7mi dnů od doručení výzvy k úhradě prodejcem.

 

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí níže uvedeným ceníkem prodávajícího. Při objednávce nad 10000Kč neúčtujeme poštovné ani balné. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Spotřebitel je povinen převzít odeslanou zásilku. V případě nepřevzetí zásilky je povinen prodejci uhradit do 7mi dnů od výzvy zaslané emailem na adresu spotřebitele uvedenou v objednávce marně vynaložené náklady na odeslání zásilky, ve výši uvedené v objednávce. Kupující, který není spotřebitel je povinen převzít odeslanou zásilku. V případě nepřevzetí zásilky je povinen prodejci uhradit do 7mi dnů od výzvy zaslané emailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce marně vynaložené náklady na odeslání zásilky, ve výši uvedené v objednávce. Kupující, který není spotřebitelem zároveň nepřevzetím zásilky vyjadřuje svoji vůli odstoupit od kupní smlouvy po uplynutí 2 hodiny od objednání. Nepřevezme-li kupující objednané zaplacené zboží, nebo zásiku obsahující vyřízenou reklamaci, je toto zboží po dobu 30dnů bezplatně uloženo u prodejce, přičemž kupující je kontaktován prostřednictvím emailu s výzvou k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v 30denní lhůte, je prodejce oprávněn účtovat skladné ve výši 20kč/den.

Poštovné a balné je počítáno na základě vah zboží, které jsou definovány v systému eshopu a kupující je o ceně poštovného informován v okamžiku vložení zboží do Košíku (případně při změnách množství a typu zboží přímo v Košíku, kde je vyčíslena aktualní výše poštovného v závislosti na váze a povaze zboží).

Zaslání prostřednictvím Zásilkovny - Zboží je obvykle doručeno na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny během 1-2 dnů po odeslání.

Váha zásilky   -  Cena za odeslání

0-10Kg.............60Kč

Zaslání prostřednictvím PPL - Zboží je obvykle doručeno následující pracovní den po odeslání.

Váha zásilky   -  Cena za odeslání

0-1Kg.............90Kč

1-25Kg...........100Kč

25-50Kg..........180Kč

50-75Kg..........300Kč

Zaslání prostřednictvím České Pošty - zboží je obvykle doručeno během 2-3 dnů od odeslání.

Váha zásilky - Cena za odeslání

0-10Kg............115Kč

7. Platební podmínky

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště. Za zaslání objednávky formou dobírky je účtován příplatek 40Kč (tuto platební metodu není možné použít při nákupu zboží z kategorie Respirátory).
 • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 • Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu
 • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.

 

8. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

DATASANET CZ s.r.o.., Zaječice 251,  538 35 Zaječice

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu (nejlépe originálním balení, jak jste od nás zboží obdrželi), aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Ke zboží nezapomeňte přiložit,důvod reklamace , popis chyby (zkušební výtisk), doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace spotřebitele je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení do 30 dnů. Reklamace kupujícího, který není spotřebitel je vyřízena v době nezbytně nutné k posouzení reklamace.

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

DATASANET CZ s.r.o., Zaječice 251, 538 35 Zaječice

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou konečné, která je platná v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto Obchodních podmínek a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.kosmetika-kvetinka.cz v sekci „Váš účet“.

Návštěvník stránek www.kosmetika-kvetinka.cz souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ a pixelových tagů v koncovém zařízení.

Prodejce může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení

Návštěvník stránek www.kosmetika-kvetinka.cz souhlasí se zpracováním tzv.“cookies“ a osobních údajů službami Google AdSense a Google Analytics. Odhlášení z využívání těchto služeb může návštěvník provést na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje kupujících v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas se zapojením do programu Ověřeno zákazníky se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje kupujících v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Zboží.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Zboží.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti. Provozovatel portálu Zboží.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti. Kupující může uplatnit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Zboží.cz.

Mimo výše uvedeného jsou Vaše osobní údaje využívány pouze v souvislosti s plněním Vaší objednávky a jsou předávány přepravním společnostem a to v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, email.

14. Ostatní

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení na adrese DATASANET CZ s.r.o., Zaječice 251, 538 35 Zaječice.

Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Dodá-li prodejce větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl a vrátil zpět prodejci

Spotřebitel má možnost mimosoudního řešení sporů, kdy je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím kontaktů uvedených na www.coi.cz

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující svým nákupem vyjadřuje souhlas se zasláním účtenky elektronickou formou na email uvedený v objednávce

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 18.2.2020

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

DATASANET CZ s.r.o..
Akademika Heyrovského 1178/6
500  03 Hradec Králové

E-mail: kvetinka@kosmetika-kvetinka.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení platby:

 

___________________________

Místo a datum

 

 

____________________________

Podpis spotřebitele

(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 21.2.2014

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 28.2.2017

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 8.12.2017

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 28.5.2019

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 31.12.2019

Ke stažení - Obchodní podmínky platné do 17.2.2020